पत्राचारद्वारा संस्कृतम् । गृहे पठ्यतां संस्कृतभाषा। ❯
आबालवृद्धानां संस्कृततृष्णाशमनाय बहुविधानि पुस्तकानि। ❯
सम्भाषणसन्देशः - प्रचलितविषयाणां संस्कृतमासिकम् ।
संभाषणपठनार्थं संवादशालाम् आगच्छन्तु।
संस्कृताय मुक्तहस्तेन दानं कुर्वन्तु।


भवतां स्थाने एव सञ्चाल्यते
अवधिः - 10 दिनानि

संस्कृतसम्भाषणशिबिरम्

संस्कृतस्य प्राथमिकशिक्षणार्थं अत्युत्तमः उपक्रमः। केवलं 10 दिनानि, प्रतिदिनं 2 होरात्मकः कालः। संस्कृतस्य पूर्वज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति। १० दिनेषु भवान्/भवती संस्कृतेन सम्भाषितुं शक्ष्यति ।


निश्शुल्कम्परीक्षा - जनवरी-जुलाईमासयोः
6 मासाः प्रतिस्तरम्

पत्राचाराद्वारा संस्कृतम्

स्तराः - प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा, कोविदः इति चत्वारः स्तराः माध्यमानि - तमिल, मलयालम्, तेलुगु, कन्नड, आङ्ग्लम्, मराठी, गुजराती, हिन्दी, बङ्गला, उडिया इत्यादिमाध्यमेषु पाठक्रमः उपलभ्यते ।


शुल्कम् रू. 300/- प्रतिस्तरम्18 मासाः

गीताद्वारा संस्कृतम्

भगवद्गीताद्वारा संस्कृतं पठन्तु । गीतासोपानम् (2 पुस्तके), गीताप्रवेशः (3 पुस्तकानि) । एतस्मिन् विषये अधिकविवरणार्थं कृपया संस्कृतभारत्याः स्थानीयकार्यकर्तुः सम्पर्कं कुर्वन्तु।


सम्पर्कःप्रतिमासं 1 दिनाङ्के 16 दिनाङ्के च
अवधिः –15 दिनानि प्रारभ्यते ।

संवादशाला

आवासीयप्रशिक्षणकार्यक्रमः भाषाकौशलानां प्रगतशिक्षणार्थम् । संस्कृतस्य पूर्वज्ञानम् आवश्यकम् । देहल्यां (मईमासतः फरवरीमासपर्यन्तम्), काश्यां (आवर्षम्) च भवति ।


रू.700/ - देहली,काशीअधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |