लेखकानुवादकवर्ग: - 2018

  • Home
  • लेखकानुवादकवर्ग:

भविष्यति लेखकानुवादकवर्ग: - 2018

लेखनकौशलम् अनुवादकौशलं च अभिवर्धयितुम् इच्छतां साहाय्याय...

लेखनावसरे अनुवादावसरे च अवधातव्यानाम् अंशानां मननाय....

सरलसंस्कृतोपनिबद्धस्य गद्यसाहित्यस्य विकासाय....

संस्कृतत्वं, शुद्धता, भाषासौष्ठवं, शैली इत्यादीन् अधिकृत्य चिन्तनाय...

वर्गदिनाङ्क: - मार्च्-मासस्य अष्टाविंशतित: एप्रिल्-मासस्य द्वितीयदिनाङ्कपर्यन्तम्
(28.3.2018 - 2.4.2018)

स्थलम् - संस्कृतभारती, ‘अक्षरम्’, 8 क्रास्, 2 फेस्, गिरिनगरम्, बेङ्गलूरु - 560085

Phone :- 080-26722576 / 080-26721052

Email :- samskritam@gmail.com

वर्गशुल्कम् -

नास्ति । किन्तु वर्गे भागं ग्रहीतुम् इच्छद्भि: त्रिशतरूप्यकात्मकानि (रू.300/-) पुस्तकानि क्रेतव्यानि वर्गावसरे । तत्सम्बद्धं धनं पञ्जीकरणावसरे एव दातव्यम् ।

धनप्रेषणाय वित्तकोषविवरणम् -

Account Name - Samskrita Bharati

Bank Address - Corporation Bank, Girinagar Branch, Bangalore - 560085

Account Type - CLSB

Ac.No - 520141000016639

IFSC - CORP 0000746

MICR No - 560017055

[Account type CLSB (This need not be mentioned while mentioning the account number. If there is a column, asking for the account type, ONLY then, this should be mentioned. Otherwise please don’t)].

भागं ग्रहीतुम् इच्छद्भ्य: सूचना: -

ये एतस्मिन् वर्गे भागं ग्रहीतुम् इच्छेयु: तै: सहस्रपदात्मिका एका कथा (Short Story) अनूद्य Unicode Font उपयुज्य विपत्रमाध्यमेन (Email) प्रेषणीया । (मूलकथाया: प्रतिकृति: अपि प्रेषणीया ।) वर्गारम्भात् पूर्वम् एतत् आयोजकसमित्या परिष्करिष्यते, वर्गसमये प्रतिदास्यते च ।

आवेदनपत्रप्रेषणाय अन्तिम: दिनाङ्क: - 15.3.2018

कथानुवादरहितम् आवेदनपत्रं स्वीकारार्हं न भविष्यति ।

आवासभोजनादिव्यवस्था वर्गस्थाने भविष्यति । वर्गस्थाने एव वास: करणीय: इति नास्ति नियम: |

परिमितसङ्ख्याकानां कृते गमनागमनव्यय: (II class Sleeper) प्रदास्यते । आवेदनपत्रम् अविलम्बेन प्रेषितवन्त: एतं लाभं प्राप्तुम् अर्हेयु: । आदौ नाम पञ्जीकृतवतां प्राथम्यं परिकल्पयिष्यते । विलम्बेन नाम पञ्जीकृतवद्भिः कदाचित् भागग्रहणाय अवसरः न प्राप्येत ।

वर्गसम्बद्धं विवरणम् आवेदनपत्रं च https://www.samskritabharati.in/lekhakaanuvaadakavarga इत्यत्र प्राप्तुं शक्यम् । आवेदनपत्रं प्रपूर्य, शुल्कं सम्प्रेष्य च, सर्वविधविवरणमपि विपत्रद्वारा (samskritam@gmail.com) प्रेषणीयम् ।

संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य सहयोगेन अयं वर्ग: प्रवर्तिष्यते । SPONSORED BY ONGC - CSR
कथाप्रेषणविवरणम्, आवेदनपत्रं च -


Total word count: 0 words. Words left: 2200


"एतद् पूरयित्वा आवेदनपत्रार्थं NEXT नुदतु"