Top
वार्तानां पूर्वावलोकनम्

kashi adhiveshnam 2018
संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश) न्यासः वाराणसी
अखिलभारतीयोपवेशनम् काशी
युगाब्दः ५१२० कार्तिककृष्णतृतीया चतुर्थी च
२७-२८ अक्टूबर २०१८

वाराणस्यां निवेदिताशिक्षानिकेतने ५१२० युगाब्दे कार्तिककृष्णतृतीयाचतुर्थ्योः २७-२८ अक्टूबर २०१८ दिनाङ्कयोः समायोजितस्य संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयोपवेशनस्य २७दिनाङ्कस्य उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथित्वेन उपवेशनमिदं सनाथीकुर्वतः रमणरेतीतः समायातस्य उदासीनसम्प्रदायमुख्यस्य महामण्डलेश्वरस्य स्वामिश्रीमद्गुरुशरणानन्दमहाराजस्य । उद्घाटनसत्रेऽस्मिन् काशी-अन्नपूर्णामठमन्दिरन्यासिना महन्तरामेश्वरपुरीमहोदयेनापि सर्वेषामेव संस्कृतविदुषां शास्त्राणां च कृते काश्याः महत्त्वम् अभिधाय काशीतः संस्कृतस्य जयघोषेण सर्वत्र जयः सुतरां सम्भाव्यते इत्यभिहितम्। सत्रेऽस्मिन् श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रो. गोपबन्धुमिश्रेण रचितस्य संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश)न्यासपक्षतः प्रकाशितस्य “अकथितं किञ्चित्” (उपन्यासः) तथा च “नरके कोलाहलः” (संस्कृतलघुनाटकसंग्रहः) इति पुस्तकद्वयस्यापि लोकार्पणं जातम्। उपवेशनेऽस्मिन् देशस्य प्रतिप्रान्तं प्रान्तगणसदस्याः पदाधिकारिणः न्यासिनश्च प्रतिभागिनः आसन् । तेषामपि परिवारजनान् आदाय सपादसप्तशतजनानाम् एकत्र वासेन सह प्रतिभागिनां द्वारा अग्रिमकार्यसूच्यां शास्त्रसंरक्षणदृष्ट्या करणीयकार्यचिन्तनम् आगामिवर्षे अखिलभारतीयाधिवेशने वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतभारत्याः कार्यव्याप्तिः इत्यादयः विषयाः मुख्यतया विमृष्टाः।२७ दिनाङ्के एव काश्यां वैदिकमन्त्राणां मन्त्रपाठतः आरभ्य घनपाठपरम्परायाः लघुलघुबटुकानां द्वारा न्याय-वेदान्त-व्याकरणविषयाणां पाठपरम्परायाः तथा कतिपयैः वैदेशिकैः काश्यां संस्कृतं पठित्वा सम्प्रति स्वस्य पोलांडादिदेशेषु संस्कृतभाषा-गीतादिशिबिरस्य सञ्चालनादेः प्रदर्शनम् उपवेशनस्थले जातम्।


संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश) न्यासः वाराणसी
अखिलभारतीयोपवेशनम् काशी
युगाब्दः ५१२० कार्तिककृष्णतृतीया चतुर्थी च
२७-२८ अक्टूबर २०१८

वाराणस्यां निवेदिताशिक्षानिकेतने ५१२० युगाब्दे कार्तिककृष्णतृतीयाचतुर्थ्योः २७-२८ अक्टूबर २०१८ दिनाङ्कयोः समायोजितस्य संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयोपवेशनस्य २७दिनाङ्कस्य उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथित्वेन उपवेशनमिदं सनाथीकुर्वतः रमणरेतीतः समायातस्य उदासीनसम्प्रदायमुख्यस्य महामण्डलेश्वरस्य स्वामिश्रीमद्गुरुशरणानन्दमहाराजस्य । उद्घाटनसत्रेऽस्मिन् काशी-अन्नपूर्णामठमन्दिरन्यासिना महन्तरामेश्वरपुरीमहोदयेनापि सर्वेषामेव संस्कृतविदुषां शास्त्राणां च कृते काश्याः महत्त्वम् अभिधाय काशीतः संस्कृतस्य जयघोषेण सर्वत्र जयः सुतरां सम्भाव्यते इत्यभिहितम्। सत्रेऽस्मिन् श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रो. गोपबन्धुमिश्रेण रचितस्य संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश)न्यासपक्षतः प्रकाशितस्य “अकथितं किञ्चित्” (उपन्यासः) तथा च “नरके कोलाहलः” (संस्कृतलघुनाटकसंग्रहः) इति पुस्तकद्वयस्यापि लोकार्पणं जातम्। उपवेशनेऽस्मिन् देशस्य प्रतिप्रान्तं प्रान्तगणसदस्याः पदाधिकारिणः न्यासिनश्च प्रतिभागिनः आसन् । तेषामपि परिवारजनान् आदाय सपादसप्तशतजनानाम् एकत्र वासेन सह प्रतिभागिनां द्वारा अग्रिमकार्यसूच्यां शास्त्रसंरक्षणदृष्ट्या करणीयकार्यचिन्तनम् आगामिवर्षे अखिलभारतीयाधिवेशने वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतभारत्याः कार्यव्याप्तिः इत्यादयः विषयाः मुख्यतया विमृष्टाः।२७ दिनाङ्के एव काश्यां वैदिकमन्त्राणां मन्त्रपाठतः आरभ्य घनपाठपरम्परायाः लघुलघुबटुकानां द्वारा न्याय-वेदान्त-व्याकरणविषयाणां पाठपरम्परायाः तथा कतिपयैः वैदेशिकैः काश्यां संस्कृतं पठित्वा सम्प्रति स्वस्य पोलांडादिदेशेषु संस्कृतभाषा-गीतादिशिबिरस्य सञ्चालनादेः प्रदर्शनम् उपवेशनस्थले जातम्।


संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश) न्यासः वाराणसी
अखिलभारतीयोपवेशनम् काशी
युगाब्दः ५१२० कार्तिककृष्णतृतीया चतुर्थी च
२७-२८ अक्टूबर २०१८

वाराणस्यां निवेदिताशिक्षानिकेतने ५१२० युगाब्दे कार्तिककृष्णतृतीयाचतुर्थ्योः २७-२८ अक्टूबर २०१८ दिनाङ्कयोः समायोजितस्य संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयोपवेशनस्य २७दिनाङ्कस्य उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथित्वेन उपवेशनमिदं सनाथीकुर्वतः रमणरेतीतः समायातस्य उदासीनसम्प्रदायमुख्यस्य महामण्डलेश्वरस्य स्वामिश्रीमद्गुरुशरणानन्दमहाराजस्य । उद्घाटनसत्रेऽस्मिन् काशी-अन्नपूर्णामठमन्दिरन्यासिना महन्तरामेश्वरपुरीमहोदयेनापि सर्वेषामेव संस्कृतविदुषां शास्त्राणां च कृते काश्याः महत्त्वम् अभिधाय काशीतः संस्कृतस्य जयघोषेण सर्वत्र जयः सुतरां सम्भाव्यते इत्यभिहितम्। सत्रेऽस्मिन् श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रो. गोपबन्धुमिश्रेण रचितस्य संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश)न्यासपक्षतः प्रकाशितस्य “अकथितं किञ्चित्” (उपन्यासः) तथा च “नरके कोलाहलः” (संस्कृतलघुनाटकसंग्रहः) इति पुस्तकद्वयस्यापि लोकार्पणं जातम्। उपवेशनेऽस्मिन् देशस्य प्रतिप्रान्तं प्रान्तगणसदस्याः पदाधिकारिणः न्यासिनश्च प्रतिभागिनः आसन् । तेषामपि परिवारजनान् आदाय सपादसप्तशतजनानाम् एकत्र वासेन सह प्रतिभागिनां द्वारा अग्रिमकार्यसूच्यां शास्त्रसंरक्षणदृष्ट्या करणीयकार्यचिन्तनम् आगामिवर्षे अखिलभारतीयाधिवेशने वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतभारत्याः कार्यव्याप्तिः इत्यादयः विषयाः मुख्यतया विमृष्टाः।२७ दिनाङ्के एव काश्यां वैदिकमन्त्राणां मन्त्रपाठतः आरभ्य घनपाठपरम्परायाः लघुलघुबटुकानां द्वारा न्याय-वेदान्त-व्याकरणविषयाणां पाठपरम्परायाः तथा कतिपयैः वैदेशिकैः काश्यां संस्कृतं पठित्वा सम्प्रति स्वस्य पोलांडादिदेशेषु संस्कृतभाषा-गीतादिशिबिरस्य सञ्चालनादेः प्रदर्शनम् उपवेशनस्थले जातम्।


संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश) न्यासः वाराणसी
अखिलभारतीयोपवेशनम् काशी
युगाब्दः ५१२० कार्तिककृष्णतृतीया चतुर्थी च
२७-२८ अक्टूबर २०१८

वाराणस्यां निवेदिताशिक्षानिकेतने ५१२० युगाब्दे कार्तिककृष्णतृतीयाचतुर्थ्योः २७-२८ अक्टूबर २०१८ दिनाङ्कयोः समायोजितस्य संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयोपवेशनस्य २७दिनाङ्कस्य उद्घाटनसत्रस्य मुख्यातिथित्वेन उपवेशनमिदं सनाथीकुर्वतः रमणरेतीतः समायातस्य उदासीनसम्प्रदायमुख्यस्य महामण्डलेश्वरस्य स्वामिश्रीमद्गुरुशरणानन्दमहाराजस्य । उद्घाटनसत्रेऽस्मिन् काशी-अन्नपूर्णामठमन्दिरन्यासिना महन्तरामेश्वरपुरीमहोदयेनापि सर्वेषामेव संस्कृतविदुषां शास्त्राणां च कृते काश्याः महत्त्वम् अभिधाय काशीतः संस्कृतस्य जयघोषेण सर्वत्र जयः सुतरां सम्भाव्यते इत्यभिहितम्। सत्रेऽस्मिन् श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रो. गोपबन्धुमिश्रेण रचितस्य संस्कृतभारती (उत्तरप्रदेश)न्यासपक्षतः प्रकाशितस्य “अकथितं किञ्चित्” (उपन्यासः) तथा च “नरके कोलाहलः” (संस्कृतलघुनाटकसंग्रहः) इति पुस्तकद्वयस्यापि लोकार्पणं जातम्। उपवेशनेऽस्मिन् देशस्य प्रतिप्रान्तं प्रान्तगणसदस्याः पदाधिकारिणः न्यासिनश्च प्रतिभागिनः आसन् । तेषामपि परिवारजनान् आदाय सपादसप्तशतजनानाम् एकत्र वासेन सह प्रतिभागिनां द्वारा अग्रिमकार्यसूच्यां शास्त्रसंरक्षणदृष्ट्या करणीयकार्यचिन्तनम् आगामिवर्षे अखिलभारतीयाधिवेशने वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतभारत्याः कार्यव्याप्तिः इत्यादयः विषयाः मुख्यतया विमृष्टाः।२७ दिनाङ्के एव काश्यां वैदिकमन्त्राणां मन्त्रपाठतः आरभ्य घनपाठपरम्परायाः लघुलघुबटुकानां द्वारा न्याय-वेदान्त-व्याकरणविषयाणां पाठपरम्परायाः तथा कतिपयैः वैदेशिकैः काश्यां संस्कृतं पठित्वा सम्प्रति स्वस्य पोलांडादिदेशेषु संस्कृतभाषा-गीतादिशिबिरस्य सञ्चालनादेः प्रदर्शनम् उपवेशनस्थले जातम्।.


  • द्वारा स्थापितम् - काशी
  • |
  • 14-11-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
 ##संस्कृतसप्ताहप्रचाराभियानम् ३१ जुलैतः दि. ६ ऑगस्ट,  ##युरेका सायन्स क्लब तथा संस्कृतभारतीद्वारा छात्रवर्ग ,  ##आदिकवि-वाल्मीकि-जयन्ती-कार्यक्रमः,  ##महर्षी वाल्मीकी जयंती,  ##विश्वसम्मेलनम्,  ## कश्मीर की विद्वत्परम्परा संगोष्ठी कानपुर,  ##KNOW THE PATANJALI’S IDEAL!,  ##गुजरातविश्वविद्यालये सम्पन्ना “भविष्याय संस्कृतम्” इति राष्ट्रियसङ्गोष्ठी,  ##देहल्यां संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रियकार्यालयस्य शिलान्यासः भूमिपूजनं च जातम्,  ##देहल्यां प्रान्तसंस्कृतसम्मेलनस्य सिद्धतायां संलग्नाः कार्यकर्तारः,