वार्तानां पूर्वावलोकनम्

देहल्यां_संस्कृतभारतीद्वारा संस्कृतशाकापणस्य आयोजनम्


देहल्यामपि संस्कृतभारतीद्वारा संस्कृतसप्ताहस्योपलक्ष्ये विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतसप्ताहाचरणमाचरितम्। तत्र रामकृष्णपुरविभागे कटवारियासराय-शाकापणे संस्कृतशाकापणस्य आयोजनं जातम्।तत्र संस्कृतमाध्यमेन शाकानां विक्रयणं जातम्। कार्यकर्तारः आपणिकश्च संस्कृतभाषायां शाकानां फलानां च नामानि उच्चस्वरेण *आलुकम्वृन्तांकम्भिण्डिका तुम्बीकर्कटीलशुनम्पलाण्डुः कदलीफलम्सेबफलम्* इत्यादिकमुक्त्वा विक्रयणं कृतवन्तः।समाजिकाः दृश्यमिमं दृष्ट्वा प्रसन्नचित्ताःआसन् अतः हासपरिहासे ते अपि संस्कृतस्य प्रयोगं कृत्वा शाकानि फलानि वा स्वीकृतवन्तः।तत्र डॉ.अर्चनाडॉ. नवीनशर्माश्रीमती प्रज्ञाश्रीदेवकीनन्दनादयः जनजागरणं कृतवन्तः।.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 30-08-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |