वार्तानां पूर्वावलोकनम्

ग्रीष्मकालीनः भाषाबोधनवर्गः शिबिरसञ्चालकप्रशिक्षणवर्गश्च (उदयपुरे)


अहर्निशं संस्कृतमयवातावरणम् ग्रीष्मकालीनः भाषाबोधनवर्गः शिबिरसञ्चालकप्रशिक्षणवर्गश्च (उदयपुरे) २१ मई सायं तः ०१ जून २०१८ अपराह्नपर्यन्तम् स्थानम् - विद्या निकेतन हिरणमगरी सेक्टर ०४ उदयपुरम् अवश्यमेव आगच्छन्तु.... वदतु संस्कृतम्..... जयतु भारतम् .....


  • द्वारा स्थापितम् - चित्तौड
  • |
  • 08-05-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |