वार्तानां पूर्वावलोकनम्

देहल्यां भारतीयजनसंचारसंस्थाने(IIMC)संस्कृतसम्मेलनं जातम्


संस्कृतभारती-देहलीप्रान्तस्य रामकृष्णपुरदक्षिणविभागयोः संस्कृतसम्मेलनं 25-02-2018 तमे दिनांके तदनुसारं रविवासरे जातम् । सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयाध्यक्षः प्रो.भक्तवत्सलशर्मा प्रान्ताध्यक्षः प्रो.हरेरामत्रिपाठी जेएनयूतः संगणकविभागस्य प्राचार्यः प्रो.सतीशमहोदयः संघस्य नगरकार्यवाहः श्रीसतवीरः झण्डेवालाविभागस्यसंयोजकौ गवीशसुधीरौ प्रान्तपक्षतः श्रीसुरेशलालश्च समुपस्थिताः। सर्वैः स्व उद्बोधनेन यूनामुत्साहवर्धनं कृतम्। ततः अनन्तरं सांस्कृतिककार्यक्रमस्य शुभारम्भः जातः । तत्र गणेशवन्दना-संस्कृतगीत-संस्कृतनृत्य-योगप्रदर्शन-समूहगानानि इत्यादयः कार्यक्रमाः अभवन्। समापनसत्रे प्रख्यातः संस्कृतसमाचारप्रवाचकः श्री बलदेवानन्दसागरः श्रीलालबहादुरशास्त्रिविद्यापीठतः प्रो.कमलाभारद्वाजः डॉ.प्रवेशव्यासः जेएनयूतः प्रो.हरेराममिश्रः आईआईटीतः इलैक्ट्रोनिकविभागस्य प्रो.प्रतोषवर्यः समुपस्थिताः स्व-स्व उद्बोधनं च अकुर्वन् । 5:30 वादने कार्यक्रमस्य समाप्तिरभवत् । आहत्य सख्या 180 आसीत् । कार्यक्रमस्य साफल्यार्थं विभागस्य सर्वेभ्यःकार्यकर्तृभ्यः वर्धापनानि साधुवादश्च। कार्यक्रमस्य वार्ता दूरदर्शने वार्तावली-कार्यक्रमे अपि आगता । द्रष्टुं लिंक https://youtu.be/sbm6V-QSQqk.


  • द्वारा स्थापितम् - देहली
  • |
  • 26-02-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |