वार्तानां पूर्वावलोकनम्

संस्कृतसप्ताहाङ्गभूतः कार्यक्रमः


बल्लारिनगरे बालभारती केन्द्रियविद्यालये संस्कृतसप्ताहाङ्गतया उद्घाटनकार्यक्रमः । अत्र ९ दिनानां संस्कृतोत्सवम् आचरयितुं कृतनिश्चयाः । अस्मिन् उद्घाटनाकार्यक्रमे विद्यालयस्य कार्यालयप्रमुखः श्रीमान् राजशेखरः संस्कृतभारत्याः विभागसंयोजकः श्रीमान् चन्द्रशेखरः हिरेमठः संस्कृतशिक्षकः श्री वेङ्कटेशः प्रान्तगणसदस्या श्रीमती चन्नम्मा अन्ये शिक्षकाः सामाजिकाः छात्राश्च अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः आसन् ।.


  • द्वारा स्थापितम् - उत्तरकर्णाटक
  • |
  • 20-08-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |