वार्तानां पूर्वावलोकनम्

Balkendra at Palamuru


पालमूरु-नगरे बालकेन्द्रं चालयन् संस्कृतभारत्या: कार्यदर्शी संस्कृतोपन्यासक: श्री वेंकटरेड्डि महोदय: । संस्कृतभारत्या: उपाध्यक्ष: निवृत्त-जिल्लाविद्याशाखाधिकारी श्री गोपालकृष्णवर्य: अपि मार्गदर्शन कुर्वन् दृश्यते चित्रे ।.


  • द्वारा स्थापितम् - तेलङ्गाना
  • |
  • 30-04-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |