Top
वार्तानां पूर्वावलोकनम्

प्रान्तसमीक्षायोजनागोष्ठी 14-15 अप्रैल 2018 सनातनधर्मसभा सुन्दरनगरम् मण्डी
प्रान्तसमीक्षायोजनागोष्ठी 14-15 अप्रैल 2018 सनातनधमयसभा- सुन्दरनगरम् जिला- मण्डी हिमाचलप्रदेशः।
प्रतिवर्षं कार्यवर्षस्य आरम्भे प्रान्तस्य समीक्षायोजनागोष्ठी भवित यत्र वयं सर्वेऽपि कार्यकर्तारः मिलत्वा सम्पूर्णकार्ययवर्षस्य योजनाः गतकार्यस्य समीक्षां च कुर्मः । अस्मिन् वर्षे एषा गोष्ठी अप्रैलमासस्य 1415दिनाङ्कयोः सुन्दरनगरे भविता ।
संस्कृतभारत्याः कार्यं जगित व्याप्तं भवेत् तदर्थं संस्कृतं सर्वत्र-संस्कृतं सर्वेषां मध्ये नेतुम् अस्माभिः मिलत्वा संघटनस्य समाजस्य च अवश्यकतानुगुणं कार्यरचनायाः विषये चिन्तनीयं भवेत् ।

भवतां स्थाने खण्डे जिलायां विभागे प्रान्ते संघटनिवस्ताराय दृढीकरणाय च किं कर्तुं शक्यते इति विचन्त्य अगच्छिन्त चेत् कार्यययोजनानिर्माणे सारल्यं भविष्यति ।

जिलायां संजातानां कार्यक्रमाणां विवरणं कार्ययकर्तॄणां सूची संस्कृतानूकूलानां सामािजकानां जिलायां प्रशिक्षितानां जनानां च सूचीम् अनयन्तु । येन समीक्षाकरणे पूर्णता भविष्यति
योजनानिर्माणे च सम्पूर्णता अगिमष्यति ।
संघटनस्य कार्यविस्तारचिन्तनाय समीक्षायोजनागोष्ठ्यां भवतः/ भवत्याःपूर्णे समये उपस्थितिः अपेक्षिता अस्ति ।
14/4/2018 प्रातः09 00 वादनतः 15/4/2018 मध्याह्नम् 3 00 वादनपर्यन्तम्

सम्पर्कसूत्रे- श्रीपन्नालालमहोदयः ( मण्डीविभाग-संयोजकः) 7018946895 9418062301
श्रीज्ञानेश्वरशर्मा ( मण्डीविभाग-सहसंयोजकः) 94590230067827873474.


  • द्वारा स्थापितम् - हिमाचलप्रदेश:
  • |
  • 08-04-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
 ##संस्कृतसप्ताहप्रचाराभियानम् ३१ जुलैतः दि. ६ ऑगस्ट,  ##युरेका सायन्स क्लब तथा संस्कृतभारतीद्वारा छात्रवर्ग ,  ##आदिकवि-वाल्मीकि-जयन्ती-कार्यक्रमः,  ##महर्षी वाल्मीकी जयंती,  ##विश्वसम्मेलनम्,  ## कश्मीर की विद्वत्परम्परा संगोष्ठी कानपुर,  ##KNOW THE PATANJALI’S IDEAL!,  ##गुजरातविश्वविद्यालये सम्पन्ना “भविष्याय संस्कृतम्” इति राष्ट्रियसङ्गोष्ठी,  ##देहल्यां संस्कृतभारत्याः अन्ताराष्ट्रियकार्यालयस्य शिलान्यासः भूमिपूजनं च जातम्,  ##देहल्यां प्रान्तसंस्कृतसम्मेलनस्य सिद्धतायां संलग्नाः कार्यकर्तारः,