वार्तानां पूर्वावलोकनम्

पत्राचारपरीक्षा


बाल्लारि - गान्धिनगरे विद्यमाने बालभारती - विद्यालये १९/०८/२०१८ दिनाङ्के प्रवृत्तस्य पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति परीक्षायां २६ जनाः परीक्षां लिखितवन्तः । बल्ल्यारि नगरे पत्राचारस्य एकं केन्द्रं वर्तते । परीक्षासञ्चालकः श्रीमान् चन्द्रशेखरः हिरेमठः विभागसंयोजकः ।.


  • द्वारा स्थापितम् - संस्कृतभारती
  • |
  • 20-08-2018
  • |
नवीनतमवार्ताः
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |