पुस्तकस्य पूर्वावलोकनम्
  • Text
  • Text
  • Text

Bhagavaan Parashuraamah

41 reviews
लेखकः : डॉ.शान्तला विश्वासः
प्रकाशकः : संस्कृतभारती
पुस्तकश्रेणी : जीवनचरित्रम्
अ.मा.पु.सं. : 978-93-81160-86-2
पृष्ठसङ्ख्या : 4+200
संस्करणम् : 2014
स्थितिः : पुस्तक-सङ्ग्रहालये
मूल्यम् : 70
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |