संस्कृतभारती - हिमाचलप्रदेशः

हिमाचलप्रदेशे संस्कृरभारत्याः कार्यस्य आरम्भः कलियुगाब्दः 5102 (1999) तमे वर्षे जातः । वर्तमानसमये हिमाचलप्रदेशस्य 8 जनपदेषु जिलासमितिः अस्ति 18 जनपदेषु संस्कृतभारत्याः कार्यम् अस्ति । अष्टादशसु वर्षेषु 2000 अधिकानि संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि 54 आवासीयभाषाबोधनवर्गाः 16 शिबिरचालकशिक्षकप्रशिक्षणवर्गाः च अभवन् । अधुना हिमाचलप्रदेशे सहस्रशः सम्भाषणसमर्थाः सन्ति ।

Sambhashan Shibir
S.L
Date from - to
Time
Venue
Contact