संस्कृतभारती जयपुरप्रान्तः

संस्कृतभारती जयपुरप्रान्तः द्वादशजनपदानां समूहः अस्ति | अस्मिन् १ -जयपुरमहानगरं २- जयपुरग्रामीण: ३- दौसा ४- अलवरम् ५- भरतपुरम् ६- करौली ७- धौलपुरम् ८- सवाईमाधोपुरम् ९- टोंक: १०- सीकरम् ११- चूरु: १२- झुन्झुनु < एते जनपदा: सन्ति | प्रत्येकस्य जनपदस्य स्वकीयम् सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकम् भौगोलिकं च महत्वम् अस्ति | प्रायः प्रत्येकस्मिन् जनपदे तहसील स्तरे संस्कृत-भारत्या: कार्यगणः अस्ति |

Sambhashan Shibir
S.L
Date from - to
Time
Venue
Contact
1 19-May-2017 to 30-May-2017 12:00 AM बालिका-उच्च-आदर्श-विद्यामन्दिरम् मान टाऊन सवाईमाधोपुरम् (राजस्थानम्) 9414841436
2 28-Apr-2017 to 09-May-2017 08:00 AM रा.व.उपा.सं.विद्यालयः तीतरिया जयपुरम् 9772247881