Top
Samskrita Bharati - South Karnataka
संस्कृतभारती - दक्षिणकर्णाटक
Latest Media & News
Preview Media & News

चिक्कमगळूरु मध्ये बालकेन्द्र प्रशिक्षणम्।
चिक्कमङ्गलूरुविभागतः आगष्ट्मासे २० तमे दिनाङ्के प्रातः १० वादनतः बसवनहल्ली मुख्यवीथ्यां विद्यमाने महिलाश्रमे बालकेन्द्रशिक्षणवर्गः आयोजितः। सर्वेभ्यः अध्ययनाय आनुकूल्यं भवतु इति इदं शिबिरम् आयोजितम्। अत्र आगन्तुकेभ्यः श्लोकभगवद्गीतरामायण पुराणभागवतभजनमहाभारतादीनां संस्कारस्य च विषये परिचयः क्रियते। तदर्थं दूरवाणीं कॄत्वा ९४४८५५४८०६ (9448554806) पञ्चीकरणं कर्तुम् अर्हन्ति।.


  • Post By : South Karnataka
  • |
  • 21-10-2018
  • |