व्युत्पत्तिवर्ग:

  • Home
  • व्युत्पत्तिवर्ग:

दिनाङ्क :- डिसेम्बरमासस्य 24 त: 30 पर्यन्तम् । (24.12.2017 - 30.12.2017)

स्थलम् :- अक्षरम्, गिरिनगरम्, बेङ्गलूरु - 560 085

Phone :- 080-2672 2576 / 080-2672 1052

Email :- samskritam@gmail.com

बोध्या: विषया: -

रघुवंशस्य पञ्चम: सर्ग: । (मल्लिनाथव्याख्यानसहित:)

तैत्तिरीयोपनिषद: कश्चन भाग: ।

शास्त्राणां तात्त्विकपृष्ठभूमिकाया: परिचय: ।

समासप्रकरणम् - सोदाहरणम्

आधुनिकसंस्कृतसाहित्यधारा....इत्यादय:

वर्गशुल्कम् -

रू. 600/- (छात्राणां कृते रू. 300/-) (छात्रत्वदृढीकरणाय प्राचार्यस्य पत्रम् आनेतव्यम्)

सूचना: -


आवासभोजनादिव्यवस्था वर्गस्थाने भविष्यति । (वर्गस्थाने एव वास: करणीय: इति नास्ति नियम: ।)

मान्य: डा.रामकृष्णमाचार्य: के.वि, प्रा.श्रीनिवासवरखेडी इत्यादय: बोधनकार्यं निर्वक्ष्यन्ति ।

बोध्य: ग्रन्थ: भागग्रहीतृभि: आनेतव्य: । ये इच्छन्ति तेभ्य: तस्य pdf रूपम् ईपत्रद्वारा प्रेषयितुं शक्यते ।

शुल्कं चेक्-रूपेण, रोकधनरूपेण वा दातुं शक्यम् । NEFT द्वारा अपि प्रेषयितुं शक्यम् । तदर्थं

वित्तकोषविवरणम् -

Account Name - Samskrita Bharati

Bank Address - Canara Bank, Girinagar, Bangalore - 85

Account Type - SB

Ac.No - 1821101007601

IFSC - CNRB0001821


परिमितसङ्ख्याकानामेव भागग्रहणम् अनुमंस्यते इत्यत: आदौ नाम पञ्जीकृतवतां प्राथम्यं कल्पयिष्यते
विलम्बेन नामपञ्जीकरणं कृतवद्भि: कदाचित् भागग्रहणाय अवसर: न प्राप्येत ।
एतेन सह स्थितं शुल्कविवरणम् आवेदनपत्रं च प्रपूर्य तत्सम्बद्धा सूचना ईपत्रद्वारा (samskritam@gmail.com) इत्यत्र प्रेष्यताम् ।शुल्कप्रेषणविवरणम्, आवेदनपत्रं च -

"एतद् पूरयित्वा आवेदनपत्रार्थं NEXT नुदतु"