संवादशाला, देहली


आगमनसमये अवधेयाः विषयाः


क - वर्गं प्रति बहुमूल्यानि वस्तूनि न आनेतव्यानि यथा – आभूषणानि, सङ्गणकम् (लैपटाप) अत्यधिकं धनम् इत्यादीनि ।

ख - स्वस्य कृते भोजनपात्राणि (स्थालिका, चषकः, चमसः, कंसः) स्वयम् आनेतव्यानि ।

ग - शयनाय योगासनाय च एकम् आच्छादकम् (चादर) आनेतव्यम् ।

घ - ऑनलाईन पंजीकरणस्य पश्चात् आगमनस्य निश्चित-सूचनां 8826884040; 9560304040. दूरवाण्या ददातु, कदा केन यानेन च आगच्छति कृपया सूचयतु ।

ड - प्रशिक्षण-समये सर्वम् अपि संवादयन्त्रं यथा- दूरवाणी, टैब आदि प्रथमे दिने एव कार्यलये समर्पणीयं भवति । समापनदिने एव पुनः दास्यते । मध्ये अत्यन्तम् अनिवार्यं चेत् कार्यालये सम्पर्कः करणीयः ।

च - प्रशिक्षण-परिसरस्य सर्वे नियमाः पालनीयाः भवन्ति अन्यथा अनुशासनहीनतायां प्रतिप्रेषयितुं शक्यते ।शुल्कम् : 700/.


अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |