प्राथमिकशालायाः छात्राणां निमित्तम् (4 कक्षातः 7 कक्षापर्यन्तम्)

“सरलसंस्कृतपरीक्षा” पाठ्यक्रमः चतुर्षु सोपानेषु आरचितः अस्ति। तत्र द्वितीयसोपानतः अभ्यासपुस्तिका अपि भवति। छात्राः प्रत्येकं पाठ्यक्रमस्य समाप्तेः अनन्तरं संस्कृतभारतीपक्षतः प्रमाणपत्त्रं प्राप्नुवन्ति।


1. सरला (Sarala)
2. सुगमा (Sugama)
3. सरसा (Sarasa)
4. सुखदा (Sukhada)

इतोऽपि विवरणार्थम् अधोदत्तसङ्केतयोः सम्पर्कं कुर्वन्तु।

संस्कृतभारती संस्कृतभारती, ‘अक्षरम्’
२५, दीनदयाल उपाध्यायमार्गः, ८ उपमार्गः, २ घट्टः गिरिनगरम्,
नवदेहली, ११०००२ बेङ्गलूरु – ५६००८५
दूरवाणीक्रमाङ्कः: ०११-२३२३६७११/२२ दूरवाणीक्रमाङ्कः -०८०-२६७२१०५२/२६७२२५७६
अधिकाधिक-प्रयत्नाः कृताः | 24 होरानन्तरं पुनः प्रयतताम् |