Top

संस्कृतभारती
उत्तरप्रदेशन्यासः, काशी
एवञ्च
श्रीजयरामब्रह्मचर्याश्रमः, देहली
इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधानेन आयोज्यमाना
अखिलभारतीया शलाकापरीक्षा - २०२४-२०२५

परीक्षादिनाङ्कः - फाल्गुनशुक्लतृतीया, युगाब्द: 5126, (02/03/2025) रविवासर:

विषयः ग्रन्थः निर्धारितग्रन्थांशः
व्याकरणम् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी समासादिद्विरुक्तान्तो भागः
न्यायः- दिनकरी आदितः आत्मनिरूपणान्तो भागः
वेदान्तः - पञ्चदशी – प्रकरणचतुष्टयम् द्वैतविवेकप्रकरणतः तृप्तिदीपप्रकरणान्तो भागः
सांख्यदर्शनम् - सांख्यतत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका आदितः 18 कारिकां यावत्
साहित्यम् - काव्यप्रकाशः पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमोल्लासाः
ज्योतिषम् - सूर्यसिद्धान्तः चन्द्रग्रहणाधिकारतः पाताधिकारान्तो भागः
मीमांसा - मीमांसान्यायप्रकाशः विधिनिरूपणान्तो भागः
व्याकरणम् लघुसिद्धान्तकौमुदी - सम्पूर्णा
अमरकोषः - द्वितीयकाण्डः अमरकोषस्पर्धायां वर्गद्वयम्
प्रथमवर्गः- आरम्भतः सप्तमीं कक्षां तत्तुल्यपारम्परिककक्षां वा यावत् पठतां छात्राणां कृते।
द्वितीयवर्गः - अष्टमीकक्षातः द्वादशीं कक्षां तत्तुल्यपारम्परिककक्षां
(प्रथमातः मध्यमां/प्राक्शास्त्रीं/उत्तरमध्यमां) वा यावत् पठतां छात्राणां कृते ।
पुरस्कारविवरणम्
प्रथमपुरस्कारः - ₹ २०,०००/- द्वितीयपुरस्कारः - ₹ १५,०००/- तृतीयपुरस्कारः - ₹ १०,०००/-
सम्पर्कसूत्रम् :
प्रो. गोपबन्धुमिश्रः , प्रो. कृष्णकान्तशर्मा , प्रो. श्रीनिवासबरखेडी , प्रो. शिवशङ्करमिश्र:

Email id: shalakapariksha@gmail.com,Mob.: 9935426008, 9411171081, 7752847621
पञ्जीकरणम् - अन्तर्जाल - (https://www.samskritabharati.in/shalakapariksha) माध्यमेनैव करणीयम्।


परीक्षायाः नियमावली


* लघुसिद्धान्तकौमुदी-ग्रन्थः केवलं मध्यमां / द्वादशीं कक्षां वा यावत् पठतां छात्राणां कृते।

* ये प्रतिभागिनः 2024तमं वर्षं यावत् कस्मिन्नपि वर्षे यस्मिन् विषये प्रथमं स्थानं प्राप्तवन्तः ते तस्मिन्नेव विषये पुनः भागं स्वीकर्तुं नार्हन्ति ।

* परीक्षार्थी निर्धारितविषयेषु कस्मिंश्चिद् एकस्मिन् एव विषये भागं ग्रहीतुं शक्नोति ।

* अमरकोषं लघुसिद्धान्तकौमुदीं च विहाय अन्येषु विषयेषु शास्त्री-आचार्यकक्षयोः, बी.ए., एम.ए. तत्समकक्षयोः वा पठन्तः छात्राः एव भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति । स्नातकोत्तरपरीक्षोत्तीर्णः छात्रः परीक्षार्थं नार्हः ।

* परीक्षा त्रिषु चक्रेषु भविष्यति । प्रथमचक्रे स्मृतिपरीक्षा (ग्रन्थः कण्ठस्थः अस्ति न वेति परीक्षा) भविष्यति, तत्र उत्तीर्णः प्रतिभागी द्वितीयचक्रं प्रविशति। द्वितीयचक्रे शास्त्रपरीक्षा (शास्त्रस्य अर्थज्ञानम् अस्ति न वेति परीक्षा) भविष्यति। द्वितीयचक्रे उत्तीर्णः प्रतिभागी तृतीयचक्रे प्रवेष्टुम् अर्हति। तृतीयचक्रे विशिष्टपरीक्षा (शास्त्रस्य तात्पर्यादिज्ञानम् अस्ति न वेति परीक्षा) भविष्यति ।

* अमरकोषस्य परीक्षा चक्रद्वये भविष्यति। प्रथमचक्रे स्मृतिपरीक्षा, तत्र उत्तीर्णः प्रतिभागी द्वितीयचक्रं प्रविशति, द्वितीयचक्रे अर्थज्ञानादिपरीक्षा।

* एकस्माद् विद्यालयाद्/विभागाद् एकस्मिन् विषये / प्रतिविषयं द्वौ एव छात्रौ प्रतिभागिनौ भवितुम् अर्हतः ।

* प्रतिभागिन: स्वविद्यालयात्/विभागात् परिचयपत्रं संस्तुतिपत्रं च अपेक्ष्यते ।
*यदि प्रतिभागी संस्थायाम् अध्ययनरतो नास्ति, गुरो: सविधे पठन् अस्ति तर्हि तेन स्वगुरो: सकाशाद् एकं प्रमाणपत्रं ग्राह्यं यत्र स्पष्टतया उल्लेख: स्यात् यत् स: कति वर्षाणि यावत् गुरो: सकाशे अध्ययनरत: अस्ति इति ।
* समागतेभ्य: सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्य: प्रोत्साहनराशि: प्रदीयते।

परीक्षास्थलम्श्री जयराम-ब्रह्मचर्याश्रमः, हरिनगरम्, मथुरामार्गः, नवदेहली , 110024 ।


परीक्षादिनाङ्कः


फाल्गुनशुक्लतृतीया, युगाब्द: 5126, (02/03/2025) रविवासर:

* परीक्षास्थले परीक्षायाः पूर्वदिवसस्य अनन्तरदिवसस्य च आवासभोजन-व्यवस्था भविष्यति । * दूराद् आगतैः प्रतिभागिभिः परीक्षायाः अपरस्मिन् (03/03/2025) दिवसे प्रस्थातव्यम्, न तु परीक्षादिवसे ।
पञ्जीकरणम्– अन्तर्जाल– (https://samskritabharati.in/shalakapariksha) माध्यमेनैव करणीयम्

* पञ्जीकरणस्य अन्तिमा तिथिः 02/02/2025 अस्ति, अतः पञ्जीकरणम् अद्यारभ्य 02/02/2025 दिनाङ्कं यावद् भविष्यति ।

* उत्तीर्णा: सप्रमाणपत्रं पुरस्करिष्यन्ते ।

* निर्णायकानां निर्णय: अन्तिमो भविष्यति ।